Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubunganValueMax Group Ltddan anda bersangkutan dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

Istilah ‘ValueMax Group Ltd’ atau ‘kita’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web beralamat di 261 Waterloo Street # 01-35 Singapore 180261. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami .

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan berikut:

  • Kandungan dalam laman web ini adalah untuk maklumat am dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Kamiatau mana-mana pihak ketiga tidak menyediakan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang didapati atau yang ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan-bahan itu boleh mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan, dan kami secara nyata tidak mahu dipertanggungjawabkan bagi apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan-bahan di laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri, yang mana kita tidak bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
  • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, ketrampilan dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat.
  • Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh membawa kepada tuntutan untuk kerosakan dan / atau menjadi satu kesalahan jenayah.
  • Dari semasa ke semasa, laman web ini juga mungkin termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberi maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web mereka. Kami tidak bertanggungjawab ke ataskandungan laman web berkaitan.
  • Penggunaan laman web ini dan syarat-syarat ini ditadbir oleh undang-undang Singapura. Mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan penggunaan laman web itu hendaklah didengar oleh mahkamah Singapura.